Hot Widget

Type Here to Get Search Results !

आजचे सोयाबीन बाजार भाव ! Today's Soybeans market Rate

    

आजचे सोयाबीन बाजार भाव ! Today's Soybeans market Rate    शेतकरी बांधवांच्या मदतीसाठी आजचे बाजार भाव (Today's Market Rate) दाखवण्याचा छोटासा प्रयत्न. जेणे करून शेतकऱ्याला आपली सोयाबीन योग्य दरामध्ये आणि योग्य ठिकाणी देता येईल.बाजार समिती

जात/प्रत

परिमाण

आवक

कमीत कमी दर

जास्तीत जास्त दर

सर्वसाधारण दर

09/05/2023

जळगाव

---

क्विंटल

24

4995

4995

4995

छत्रपती संभाजीनगर

---

क्विंटल

2

4800

4800

4800

राहूरी -वांबोरी

---

क्विंटल

58

4851

4937

4894

कारंजा

---

क्विंटल

3800

4925

5150

5075

तुळजापूर

---

क्विंटल

75

5050

5050

5050

राहता

---

क्विंटल

3

5031

5031

5031

सोलापूर

लोकल

क्विंटल

64

4905

5135

5075

अमरावती

लोकल

क्विंटल

6084

4850

5076

4963

नागपूर

लोकल

क्विंटल

809

4500

5100

4950

हिंगोली

लोकल

क्विंटल

600

4900

5210

5055

अकोला

पिवळा

क्विंटल

3304

4005

5150

5000

यवतमाळ

पिवळा

क्विंटल

304

4625

5065

4645

चिखली

पिवळा

क्विंटल

467

4700

5000

4850

अक्कलकोट

पिवळा

क्विंटल

100

5000

5000

5000

पैठण

पिवळा

क्विंटल

1

4580

4580

4580

भोकरदन -पिपळगाव रेणू

पिवळा

क्विंटल

9

4900

5050

5000

हिंगोली- खानेगाव नाका

पिवळा

क्विंटल

194

4850

5050

4950

जिंतूर

पिवळा

क्विंटल

13

5000

5000

5000

मलकापूर

पिवळा

क्विंटल

265

4450

5090

4900

गंगाखेड

पिवळा

क्विंटल

24

5100

5150

5100

देउळगाव राजा

पिवळा

क्विंटल

20

4975

4975

4975

नांदगाव

पिवळा

क्विंटल

8

4800

5051

4900

तासगाव

पिवळा

क्विंटल

19

5160

5360

5200

आंबेजोबाई

पिवळा

क्विंटल

250

4797

5211

5050

केज

पिवळा

क्विंटल

121

4900

5100

5000

08/05/2023

येवला

---

क्विंटल

72

4200

4976

4952

लासलगाव

---

क्विंटल

616

3201

5250

5181

लासलगाव - विंचूर

---

क्विंटल

374

3000

5189

5000

शहादा

---

क्विंटल

19

4361

5028

4361

छत्रपती संभाजीनगर

---

क्विंटल

33

4900

5000

4950

माजलगाव

---

क्विंटल

788

4400

5081

4700

चंद्रपूर

---

क्विंटल

281

4200

4850

4700

सिन्नर - वडांगळी

---

क्विंटल

83

3000

5025

4900

पाचोरा

---

क्विंटल

80

4880

4961

4921

कारंजा

---

क्विंटल

6500

4840

5150

5050

श्रीरामपूर

---

क्विंटल

1

4900

4900

4900

रिसोड

---

क्विंटल

1680

4750

5130

4900

तुळजापूर

---

क्विंटल

95

5000

5100

5050

मोर्शी

---

क्विंटल

500

4700

5070

4885

मालेगाव (वाशिम)

---

क्विंटल

210

4300

4900

4600

राहता

---

क्विंटल

21

4801

5080

5000

पिंपळगाव(ब) - पालखेड

हायब्रीड

क्विंटल

374

3880

5200

5100

सोलापूर

लोकल

क्विंटल

114

4500

5175

5100

अमरावती

लोकल

क्विंटल

6093

4950

5101

5025

नागपूर

लोकल

क्विंटल

602

4500

5150

4987

हिंगोली

लोकल

क्विंटल

800

4880

5170

5025

कोपरगाव

लोकल

क्विंटल

140

4000

5057

4953

मेहकर

लोकल

क्विंटल

660

4100

5165

4700

ताडकळस

नं. १

क्विंटल

88

4900

5100

5000

लासलगाव - निफाड

पांढरा

क्विंटल

251

4000

5170

5100

जालना

पिवळा

क्विंटल

3334

4250

5150

5100

अकोला

पिवळा

क्विंटल

2587

4210

5180

5000

यवतमाळ

पिवळा

क्विंटल

652

4500

5060

4780

आर्वी

पिवळा

क्विंटल

490

4500

5100

4800

चिखली

पिवळा

क्विंटल

839

4651

5051

4851

हिंगणघाट

पिवळा

क्विंटल

4509

4300

5140

4715

बीड

पिवळा

क्विंटल

143

4710

4991

4876

वाशीम

पिवळा

क्विंटल

3000

4470

5150

4800

वाशीम - अनसींग

पिवळा

क्विंटल

1100

4850

5050

5000

धामणगाव -रेल्वे

पिवळा

क्विंटल

2400

4700

5100

4950

वर्धा

पिवळा

क्विंटल

179

4805

4950

4900

भोकर

पिवळा

क्विंटल

19

4444

4900

4672

हिंगोली- खानेगाव नाका

पिवळा

क्विंटल

220

4850

4950

4900

जिंतूर

पिवळा

क्विंटल

134

4800

5100

5020

मुर्तीजापूर

पिवळा

क्विंटल

1600

4880

5190

5010

मलकापूर

पिवळा

क्विंटल

320

4495

5125

4905

वणी

पिवळा

क्विंटल

390

4655

5025

4800

सावनेर

पिवळा

क्विंटल

9

4400

4710

4710

शिरपूर

पिवळा

क्विंटल

2

4350

4350

4350

गेवराई

पिवळा

क्विंटल

161

4490

5000

4750

परतूर

पिवळा

क्विंटल

23

4980

5100

5050

गंगाखेड

पिवळा

क्विंटल

22

5100

5150

5100

दर्यापूर

पिवळा

क्विंटल

1000

4400

5160

5000

देउळगाव राजा

पिवळा

क्विंटल

21

4500

4800

4800

वरोरा

पिवळा

क्विंटल

133

4775

4900

4825

वरोरा-शेगाव

पिवळा

क्विंटल

35

4900

4900

4900

नांदगाव

पिवळा

क्विंटल

41

4750

5031

4950

आंबेजोबाई

पिवळा

क्विंटल

450

4480

5161

5000

किल्ले धारुर

पिवळा

क्विंटल

56

3700

5100

4900

केज

पिवळा

क्विंटल

252

4961

5100

5021

अहमहपूर

पिवळा

क्विंटल

1500

4900

5220

5060

चाकूर

पिवळा

क्विंटल

119

4551

5142

5020

कळंब (उस्मानाबाद)

पिवळा

क्विंटल

511

4601

5221

5051

मुरुम

पिवळा

क्विंटल

275

4650

5075

4863

उमरगा

पिवळा

क्विंटल

26

4890

5000

4980

बसमत

पिवळा

क्विंटल

444

4500

5190

5039

सेनगाव

पिवळा

क्विंटल

100

4100

5000

4500

पाथरी

पिवळा

क्विंटल

10

3000

4600

3000

पालम

पिवळा

क्विंटल

9

4900

5100

4975

मंगरुळपीर

पिवळा

क्विंटल

3803

4800

5220

5100

उमरखेड-डांकी

पिवळा

क्विंटल

240

5100

5300

5200

राजूरा

पिवळा

क्विंटल

228

4700

4975

4853

काटोल

पिवळा

क्विंटल

67

4300

4961

4650

पुलगाव

पिवळा

क्विंटल

30

4900

5020

5000

सिंदी(सेलू)

पिवळा

क्विंटल

1160

4750

5100

5050

सोनपेठ

पिवळा

क्विंटल

111

4990

5180

5100

07/05/2023

शहादा

---

क्विंटल

19

4361

5028

4361

सिल्लोड

---

क्विंटल

22

4900

5000

5000

उदगीर

---

क्विंटल

3150

5140

5239

5189

पैठण

पिवळा

क्विंटल

1

4300

4300

4300

वरोरा

पिवळा

क्विंटल

44

4400

4875

4600

बाळापूर

पिवळा

क्विंटल

513

4400

5000

4800

उमरखेड-डांकी

पिवळा

क्विंटल

60

5100

5300

5200

काटोल

पिवळा

क्विंटल

47

4500

5000

4800

आष्टी- कारंजा

पिवळा

क्विंटल

223

4650

5155

5025

देवणी

पिवळा

क्विंटल

59

5190

5300

5245

शहादा

---

क्विंटल

19

4361

5028

4361

सिल्लोड

---

क्विंटल

22

4900

5000

5000

उदगीर

---

क्विंटल

3150

5140

5239

5189

पैठण

पिवळा

क्विंटल

1

4300

4300

4300

वरोरा

पिवळा

क्विंटल

44

4400

4875

4600

06/05/2023

अहमदनगर

---

क्विंटल

125

4500

4850

4675

छत्रपती संभाजीनगर

---

क्विंटल

82

4800

4950

4875

कारंजा

---

क्विंटल

3500

4900

5170

5050

सेलु

---

क्विंटल

119

4781

5085

5000

तुळजापूर

---

क्विंटल

60

4900

5100

5000

मालेगाव (वाशिम)

---

क्विंटल

180

4600

4900

4700

राहता

---

क्विंटल

22

5000

5025

5010

धुळे

हायब्रीड

क्विंटल

16

4600

4660

4660

हिंगोली

लोकल

क्विंटल

500

4900

5195

5047

कोपरगाव

लोकल

क्विंटल

230

4300

5070

5030

मेहकर

लोकल

क्विंटल

730

4100

5195

4700

अकोला

पिवळा

क्विंटल

2303

4000

5070

5000

मालेगाव

पिवळा

क्विंटल

75

4726

5000

4990

चिखली

पिवळा

क्विंटल

730

4650

5060

4855

वाशीम

पिवळा

क्विंटल

3600

4450

5201

5000

वाशीम - अनसींग

पिवळा

क्विंटल

900

4850

5150

5000

पैठण

पिवळा

क्विंटल

1

4000

4000

4000

उमरेड

पिवळा

क्विंटल

2000

4000

5135

5050

भोकरदन

पिवळा

क्विंटल

8

4810

5000

4850

भोकर

पिवळा

क्विंटल

31

4549

5015

4782

हिंगोली- खानेगाव नाका

पिवळा

क्विंटल

308

4800

4900

4850

जिंतूर

पिवळा

क्विंटल

99

4801

5075

5000

मुर्तीजापूर

पिवळा

क्विंटल

1400

4875

5140

5035

गेवराई

पिवळा

क्विंटल

81

4500

4995

4750

देउळगाव राजा

पिवळा

क्विंटल

4

4000

4800

4600

औराद शहाजानी

पिवळा

क्विंटल

282

5157

5236

5196

मुरुम

पिवळा

क्विंटल

205

4855

5119

4987

सेनगाव

पिवळा

क्विंटल

120

4000

4900

4500

नांदूरा

पिवळा

क्विंटल

450

4150

5090

5090

उमरखेड-डांकी

पिवळा

क्विंटल

120

5100

5300

5200

सिंदी(सेलू)

पिवळा

क्विंटल

910

4850

5150

5100

05/05/2023

संगमनेर

---

क्विंटल

2

4800

4800

4800

राहता

---

क्विंटल

34

4500

4971

4750

लासलगाव - निफाड

पांढरा

क्विंटल

159

4600

5051

5000

सेनगाव

पिवळा

क्विंटल

90

4000

5000

4500

काटोल

पिवळा

क्विंटल

15

4341

5000

4560

04/05/2023

येवला

---

क्विंटल

10

4360

4812

4611

लासलगाव

---

क्विंटल

325

3500

5210

5140

लासलगाव - विंचूर

---

क्विंटल

239

3000

5050

4951

शहादा

---

क्विंटल

22

4938

4938

4938

बार्शी

---

क्विंटल

438

4000

5100

4850

छत्रपती संभाजीनगर

---

क्विंटल

16

4500

4800

4675

माजलगाव

---

क्विंटल

263

4500

4977

4800

राहूरी -वांबोरी

---

क्विंटल

47

4575

4700

4637

पाचोरा

---

क्विंटल

10

4700

4900

4800

सिल्लोड

---

क्विंटल

13

5000

5000

5000

उदगीर

---

क्विंटल

3200

5070

5157

5113

तुळजापूर

---

क्विंटल

50

4950

4950

4950

मोर्शी

---

क्विंटल

500

4500

4700

4600

राहता

---

क्विंटल

10

4872

4900

4885

पिंपळगाव(ब) - पालखेड

हायब्रीड

क्विंटल

69

4770

5056

5000

अमरावती

लोकल

क्विंटल

2835

4800

5055

4927

हिंगोली

लोकल

क्विंटल

400

4850

5130

4990

कोपरगाव

लोकल

क्विंटल

110

3801

4958

4750

लासलगाव - निफाड

पांढरा

क्विंटल

302

4451

5012

4990

नागपूर

पांढरा

क्विंटल

222

4450

5031

4885

जालना

पिवळा

क्विंटल

1999

4150

5100

5000

अकोला

पिवळा

क्विंटल

931

3700

5075

4500

यवतमाळ

पिवळा

क्विंटल

384

4795

4970

4882

मालेगाव

पिवळा

क्विंटल

16

4680

4831

4690

चिखली

पिवळा

क्विंटल

530

4600

4900

4750

हिंगणघाट

पिवळा

क्विंटल

3598

4300

5055

4620

पवनी

पिवळा

क्विंटल

6

4500

4500

4500

वाशीम

पिवळा

क्विंटल

2400

4470

5040

4800

हिंगोली- खानेगाव नाका

पिवळा

क्विंटल

313

4750

4850

4800

जिंतूर

पिवळा

क्विंटल

14