Hot Widget

Type Here to Get Search Results !

आजचे हरभरा बाजार भाव ! Today's Gram market Rate

आजचे हरभरा बाजार भाव ! Today's Gram market Rate

शेतकरी बांधवांच्या मदतीसाठी आजचे बाजार भाव (Today's Market Rate) दाखवण्याचा छोटासा प्रयत्न. जेणे करून शेतकऱ्याला आपली हरभरा योग्य दरामध्ये आणि योग्य ठिकाणी देता येईल.

बाजार समिती

जात/प्रत

परिमाण

आवक

कमीत कमी दर

जास्तीत जास्त दर

सर्वसाधारण दर

06/05/2023

अहमदनगर

---

क्विंटल

115

4100

4575

4337

पुणे

---

क्विंटल

35

5500

5900

5700

पैठण

---

क्विंटल

2

4500

4500

4500

भोकर

---

क्विंटल

14

4325

4479

4402

हिंगोली

---

क्विंटल

505

4350

4750

4550

कारंजा

---

क्विंटल

2000

4400

4670

4520

सेलु

---

क्विंटल

62

4000

4626

4400

नांदूरा

---

क्विंटल

320

4070

4625

4625

राहता

---

क्विंटल

5

4550

4550

4550

चिखली

चाफा

क्विंटल

658

4300

4650

4475

वाशीम

चाफा

क्विंटल

1500

4415

4700

4500

वाशीम - अनसींग

चाफा

क्विंटल

60

4450

4650

4500

अमळनेर

चाफा

क्विंटल

600

4581

4600

4600

धुळे

हायब्रीड

क्विंटल

3

4445

7100

4655

रावेर

हायब्रीड

क्विंटल

7

4400

4600

4555

अहमदनगर

काबुली

क्विंटल

5

5500

6500

6000

मालेगाव

काट्या

क्विंटल

33

3850

4751

4500

तुळजापूर

काट्या

क्विंटल

55

4500

4500

4500

भंडारा

काट्या

क्विंटल

27

4500

4600

4550

पवनी

लाल

क्विंटल

133

4600

4600

4600

हिंगोली- खानेगाव नाका

लाल

क्विंटल

268

4400

4600

4500

जिंतूर

लाल

क्विंटल

64

4400

4651

4600

शेवगाव

लाल

क्विंटल

13

4000

4500

4500

शेवगाव - भोदेगाव

लाल

क्विंटल

4

4600

4600

4600

औराद शहाजानी

लाल

क्विंटल

119

4571

4760

4665

मुखेड

लाल

क्विंटल

10

4600

4600

4600

मुरुम

लाल

क्विंटल

91

4250

4741

4496

उमरखेड

लाल

क्विंटल

460

4300

4500

4450

लाखंदूर

लाल

क्विंटल

10

4500

4575

4540

अकोला

लोकल

क्विंटल

998

3700

4725

4500

उमरेड

लोकल

क्विंटल

2029

4000

4645

4550

भोकरदन

लोकल

क्विंटल

12

4610

4850

4650

सावनेर

लोकल

क्विंटल

111

4205

4608

4500

कोपरगाव

लोकल

क्विंटल

47

3400

4612

4565

गेवराई

लोकल

क्विंटल

26

3800

4581

4200

देउळगाव राजा

लोकल

क्विंटल

20

4200

4450

4300

मेहकर

लोकल

क्विंटल

780

4000

4700

4550

सेनगाव

लोकल

क्विंटल

23

3500

4600

4200

सिंदी(सेलू)

लोकल

क्विंटल

950

4350

4700

4600

दुधणी

लोकल

क्विंटल

296

4400

4960

4700

05/05/2023

पुणे

---

क्विंटल

34

5400

5800

5600

नांदेड

---

क्विंटल

63

4440

4550

4480

पैठण

---

क्विंटल

2

4640

4640

4640

संगमनेर

---

क्विंटल

9

4100

4500

4300

मनमाड

---

क्विंटल

17

3401

6376

6361

भोकर

---

क्विंटल

3

3509

3509

3509

राहता

---

क्विंटल

19

4698

4725

4710

पिंपळगाव(ब) - पालखेड

हायब्रीड

क्विंटल

1

4619

4619

4619

येवला

लाल

क्विंटल

15

5080

6401

6075

दौंड-यवत

लाल

क्विंटल

3

4500

4500

4500

उमरखेड

लाल

क्विंटल

120

4400

4500

4450

लासलगाव - निफाड

लोकल

क्विंटल

3

4425

4425

4425

परभणी

लोकल

क्विंटल

846

4400

4550

4500

सावनेर

लोकल

क्विंटल

85

4426

4611

4550

वरोरा

लोकल

क्विंटल

21

4200

4500

4350

यावल

लोकल

क्विंटल

123

4470

4890

4770

सेनगाव

लोकल

क्विंटल

40

3900

4600

4200

काटोल

लोकल

क्विंटल

182

4051

4700

4450

पुलगाव

लोकल

क्विंटल

46

4360

4710

4695

04/05/2023

अहमदनगर

---

क्विंटल

192

4125

4525

4325

शहादा

---

क्विंटल

940

4300

7680

7421

पुणे

---

क्विंटल

35

5400

5800

5600

दोंडाईचा

---

क्विंटल

145

4400

7671

7500

बार्शी

---

क्विंटल

39

4500

4600

4550

नांदेड

---

क्विंटल

13

4425

4555

4460

माजलगाव

---

क्विंटल

54

4200

4575

4400

राहूरी -वांबोरी

---

क्विंटल

3

4500

4500

4500

पैठण

---

क्विंटल

15

3100

4800

4611

मनमाड

---

क्विंटल

10

4365

6331

6293

उदगीर

---

क्विंटल

660

4700

4768

4734

हिंगोली

---

क्विंटल

500

4405

4730

4567

करमाळा

---

क्विंटल

27

4351

4561

4500

मंगळवेढा

---

क्विंटल

41

4100

4600

4400

मानोरा

---

क्विंटल

101

4471

4611

4563

मोर्शी

---

क्विंटल

300

4500

4670

4585

नांदूरा

---

क्विंटल

325

4176

4641

4641

राजूरा

---

क्विंटल

111

4235

4600

4491

मालेगाव (वाशिम)

---

क्विंटल

152

3800

4200

4000

राहता

---

क्विंटल

4

4711

4711

4711

बारामती

बोल्ड

क्विंटल

212

4100

4890

4500

जळगाव

बोल्ड

क्विंटल

58

6550

7200

7200

चोपडा

बोल्ड

क्विंटल

20

7200

7611

7410

जळगाव

चाफा

क्विंटल

420

5335

5335

5335

चोपडा

चाफा

क्विंटल

5

4500

4652

4565

चिखली

चाफा

क्विंटल

446

4200

4550

4375

अमळनेर

चाफा

क्विंटल

700

4575

4600

4600

पाचोरा

चाफा

क्विंटल

30

4611

4669

4631

खामगाव

चाफा

क्विंटल

1525

3625

4650

4137

मलकापूर

चाफा

क्विंटल

85

4060

4630

4515

बारामती

गरडा

क्विंटल

332

3600

4490

4480

धुळे

हायब्रीड

क्विंटल

30

4400

8605

4550

अक्कलकोट

हायब्रीड

क्विंटल

325

4500

4600

4550

पिंपळगाव(ब) - पालखेड

हायब्रीड

क्विंटल

7

6101

6101

6101

कल्याण

हायब्रीड

क्विंटल

3

5500

6200

5850

रावेर

हायब्रीड

क्विंटल

7

4521

4545

4521

गंगापूर

हायब्रीड

क्विंटल

15

3860

4611

4238

अकोला

काबुली

क्विंटल

10

6700

7100

6900

मालेगाव

काट्या

क्विंटल

30

4290

4601

4370

जामखेड

काट्या

क्विंटल

27

4200

4500

4350

तुळजापूर

काट्या

क्विंटल

60

4450

4450

4450

भंडारा

काट्या

क्विंटल

9

4400

4600

4500

धर्माबाद

लाल

क्विंटल

510

4290

4680

4550

येवला

लाल

क्विंटल

16

4889

6305

6200

नागपूर

लाल

क्विंटल

777

4500

4658

4618

हिंगोली- खानेगाव नाका

लाल

क्विंटल

220

4550

4650

4600

जिंतूर

लाल

क्विंटल

29

4580

4580

4580

शेवगाव - भोदेगाव

लाल

क्विंटल

3

4600

4600

4600

वरोरा-खांबाडा

लाल

क्विंटल

80

4000

4500

4325

औसा

लाल

क्विंटल

426

4451

4693

4618

मुखेड

लाल

क्विंटल

12

4700

4700

4700

कळंब (उस्मानाबाद)

लाल

क्विंटल

125

4300

4716

4600

मुरुम

लाल

क्विंटल

92

4300

4752

4526

पालम

लाल

क्विंटल

30

4450

4600

4575

उमरखेड

लाल

क्विंटल

120

4400

4500

4450

उमरखेड-डांकी

लाल

क्विंटल

130

4400

4500

4450

चिमुर

लाल

क्विंटल

25

4900

5000

4950

जालना

लोकल

क्विंटल

481

3400

4735

4650

अकोला

लोकल

क्विंटल

208

4400

4680

4580

अमरावती

लोकल

क्विंटल

2013

4450

4700

4575

लासलगाव

लोकल

क्विंटल

35

3500

6374

4512

लासलगाव - निफाड

लोकल

क्विंटल

6

4400

4400

4400

यवतमाळ

लोकल

क्विंटल

273

4335

4680

4507

परभणी

लोकल

क्विंटल

710

4400

4550

4500

हिंगणघाट

लोकल

क्विंटल

2514

3700

4665

4125

मुंबई

लोकल

क्विंटल

1435

5000

6000

5500

उमरेड

लोकल

क्विंटल

1301

4000

4575

4500

मुर्तीजापूर

लोकल

क्विंटल

780

4450

4730

4605

वणी

लोकल

क्विंटल

19

4000

4560

4500

सावनेर

लोकल

क्विंटल

125

4157

4608

4480

जामखेड

लोकल

क्विंटल

26

4000

4300

4150

कोपरगाव

लोकल

क्विंटल

27

3701

4614

4550

गेवराई

लोकल

क्विंटल

43

4450

4600

4500

चांदूर बझार

लोकल

क्विंटल

129

4000

4641

4240

वरूड-राजूरा बझार

लोकल

क्विंटल

20

3737

4750

4632

देउळगाव राजा

लोकल

क्विंटल

22

4200

4500

4400

मेहकर

लोकल

क्विंटल

430

4100

4625

4320

तुमसर

लोकल

क्विंटल

46

4575

4702

4650

वरोरा

लोकल

क्विंटल

112

4300

4550

4400

तळोदा

लोकल

क्विंटल

6

4506

7002

6800

मंगरुळपीर

लोकल

क्विंटल

1070

4000

5330

5330

मंगळूरपीर - शेलूबाजार

लोकल

क्विंटल

88

4000

4550

4400

काटोल

लोकल

क्विंटल

150

4000

4651

4450

पुलगाव

लोकल

क्विंटल

47

4085

4630

4565

सिंदी(सेलू)

लोकल

क्विंटल

554

4500

4600

4575

देवळा

लोकल

क्विंटल

3

4005

5775

4600

दुधणी

लोकल

क्विंटल

194

4100

4825

4450

देवणी

लोकल

क्विंटल

5

4770

4800

4785

03/05/2023

अहमदनगर

---

क्विंटल

146

4050

4600

4325

शहादा

---

क्विंटल

632

4426

7700

7351

पुणे

---

क्विंटल

33

5500

5900

5700

दोंडाईचा

---

क्विंटल

126

3100

7751

7551

बार्शी

---

क्विंटल

32

4500

4600

4600

नांदेड

---

क्विंटल

130

4460

4520

4480

चंद्रपूर

---

क्विंटल

62

4430

4465

4450

नंदूरबार

---

क्विंटल

87

4100

8500

5200

राहूरी -वांबोरी

---

क्विंटल

7

4400

4500

4450

पैठण

---

क्विंटल

3

4546

4546

4546

चाळीसगाव

---

क्विंटल

10

4251

4370

4300

सिल्लोड

---

क्विंटल

4

4500

4500

4500

उदगीर

---

क्विंटल

755

4700

4745

4722

भोकर

---

क्विंटल

4

4425

4430

4428

हिंगोली

---

क्विंटल

400

4400

4736

4555

कारंजा

---

क्विंटल

200

4400

4625

4510

श्रीरामपूर

---

क्विंटल

13

4300

4500

4400

करमाळा

---

क्विंटल

43

4461

4575

4500

लासूर स्टेशन

---

क्विंटल

87

4550

4625

4600

परळी-वैजनाथ

---

क्विंटल

70

4425

4525

4450

मानोरा

---

क्विंटल

82

4592

4600

4596

नांदूरा

---

क्विंटल

110

3800

4611

4611

राजूरा

---

क्विंटल

42

4400

4505

4462

चोपडा

बोल्ड

क्विंटल

100

6901

7675

7611

शिरपूर

बोल्ड

क्विंटल

2

9851

9851

9851

जळगाव

चाफा

क्विंटल

98

5335

5335

5335

चोपडा

चाफा

क्विंटल

5

4343

4343

4343

चिखली

चाफा

क्विंटल

460

4300

4560

4430

अमळनेर

चाफा

क्विंटल

200

4505

4550

4550

खामगाव

चाफा

क्विंटल

1794

3400

4650

4025

मलकापूर

चाफा

क्विंटल

115

3825

4640

4400

शिरपूर

चाफा

क्विंटल

5

4400

4525

4450

सोलापूर

गरडा

क्विंटल

48

4475

4600

4500

छत्रपती संभाजीनगर

गरडा

क्विंटल

14

3100

4532

3816

पुर्णा

गरडा

क्विंटल

4

4500

4522

4510

धुळे

हायब्रीड

क्विंटल

36

4100

4575

4300

अक्कलकोट

हायब्रीड

क्विंटल

35

4500

4500

4500

मनमाड

हायब्रीड

क्विंटल

10

4400

6380

6300

पिंपळगाव(ब) - पालखेड

हायब्रीड

क्विंटल

2

5001

5900

5800

शिरपूर

हायब्रीड

क्विंटल

75

7300

7582

7401

कल्याण

हायब्रीड

क्विंटल

3

5600

6300

5950

रावेर

हायब्रीड

क्विंटल

3

4500

4510

4500

गंगापूर

हायब्रीड

क्विंटल

24

3800

4614

4417

अहमदनगर

काबुली

क्विंटल

146

4050

4600

4325

जालना

काबुली

क्विंटल

8

6700

8000

8000

अकोला

काबुली

क्विंटल

25

6975

8000

7235

लासूर स्टेशन

काबुली

क्विंटल

5

6300

6350

6325

मालेगाव

काट्या

क्विंटल

33

3380

6400

4551

तुळजापूर

काट्या

क्विंटल

75

4450

4450

4450

लातूर

लाल

क्विंटल

4200

4400

4999

4750

येवला

लाल

क्विंटल

40

4875

6380

6250

नागपूर

लाल

क्विंटल

1188

4500

4682

4637

बीड

लाल

क्विंटल

60

4000

4500

4369

हिंगोली- खानेगाव नाका

लाल

क्विंटल

359

4500

4600

4550

वरोरा-खांबाडा

लाल

क्विंटल

14

4420

4500

4475

औसा

लाल

क्विंटल

488

4202

4685

4599

औराद शहाजानी

लाल

क्विंटल

73

4551

4661

4606

मुखेड

लाल

क्विंटल

6

4600

4700

4650

कळंब (उस्मानाबाद)

लाल

क्विंटल

218

4251

4700

4601

मुरुम

लाल

क्विंटल

435

4450

4660

4555

उमरखेड

लाल

क्विंटल

80

4200

4400

4300

उमरखेड-डांकी

लाल

क्विंटल

130

4200

4400

4300

जालना

लोकल

क्विंटल

704

3300

4730

4675

अकोला

लोकल

क्विंटल

855

3800

4705

4450

अमरावती

लोकल

क्विंटल

741

4450

4670

4560

लासलगाव

लोकल

क्विंटल

66

4400

6398

6300

यवतमाळ

लोकल

क्विंटल

35

4400

4530

4465

परभणी

लोकल

क्विंटल

654

4400

4600

4550

आर्वी

लोकल

क्विंटल

185

4000

4550

4300

हिंगणघाट

लोकल

क्विंटल

564

3700

4680

4215

मुंबई

लोकल

क्विंटल

1106

5000

6000

5500

वर्धा

लोकल

क्विंटल

107

4075

4550

4350

अजनगाव सुर्जी

लोकल

क्विंटल

200

4500

4791

4600

वणी

लोकल

क्विंटल

23

4300

4575

4400

सावनेर

लोकल

क्विंटल

85

4560

4609

4590

कोपरगाव

लोकल

क्विंटल

48

4399

4626

4531

गेवराई

लोकल

क्विंटल

32

4400

4586

4500

देउळगाव राजा

लोकल

क्विंटल

12

3700

4450

4350

मेहकर

लोकल

क्विंटल

590

4000

4565

4500

तुमसर

लोकल

क्विंटल

34

4650

4730

4664

वरोरा

लोकल

क्विंटल

18

4300

4580

4400

कर्जत (अहमहदनगर)

लोकल

क्विंटल

98

4500

4700

4600

अहमहपूर

लोकल

क्विंटल

240

4200

4660

4430

परांडा

लोकल

क्विंटल

1

4550

4550

4550

सेनगाव

लोकल

क्विंटल

55

3800

4600

4250

मंगरुळपीर

लोकल

क्विंटल

1111

4000

5330

5330

मंगळूरपीर - शेलूबाजार

लोकल

क्विंटल

146

4000

4550

4450

कळमेश्वर

लोकल

क्विंटल

125

5335

5335

5335

काटोल

लोकल

क्विंटल

10

4590

4611

4600

घणसावंगी

लोकल

क्विंटल

96

4300

4700

4600

देवळा

लोकल

क्विंटल

3

4100

4700

4435

दुधणी

लोकल

क्विंटल

173

4400

4890

4600

देवणी

लोकल

क्विंटल

13

4751

4811

4781

02/05/2023

अहमदनगर

---

क्विंटल

103

4000

4700

4350

शहादा

---

क्विंटल

388

4551

7721

7341

पुणे

---

क्विंटल

35

5500

5900

5700

दोंडाईचा

---

क्विंटल

155

3500

7750

7600

नांदेड

---

क्विंटल

166

4350

4545

4440

नंदूरबार

---

क्विंटल

38

3700

7382

6375

पैठण

---

क्विंटल

6

3876

4591

4400

उदगीर

---

क्विंटल

680

4700

4800

4750

भोकर

---

क्विंटल

5

4100

4444

4250

हिंगोली

---

क्विंटल

600

4390

4710

4550

कारंजा

---

क्विंटल

1200

4300

4610

4500

श्रीरामपूर

---